Services

บริการนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล
Innovation and Digital Learning Services

- บริการระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

- บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมการสอน

- บริการให้คำแนะนำและจัดทำ eBook

- บริการแนะนำและให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Services

- บริการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

- บริการยืม-คืน หนังสือ

- บริการยืม-คืน สื่อมัลติมีเดีย

- บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

- บริการสถานที่ในการอ่านหนังสือ หรือประชุมกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา

- บริการจัดหาและยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

- บริการ VPN เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

DLC News

'หอการค้าสงขลา' ดันวิจัยม.หาดใหญ่ 'สร้างกลุ่มจังหวัดใหม่'

วันที่ 26 มิ.ย. 61 หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาโจทย์วิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสงขลา ที่ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ที่มา: www.songkhlatoday.com

อ่านต่อ

ทำความรู้จัก "TCDC"

TCDC ก่อตั้งขึ้นเพื่อผนวกความเก่งฉกาจของสังคมและวัฒนธรรมไทยเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ TCDC จึงไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันวิจัย แต่มุ่งเน้นการเป็น “มหรสพทางปัญญา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้าที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ที่มา: www.tcdc.or.th

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 9 ฉบับที่ 9

ในหนึ่งวัน เราต้องตัดสินใจ “เลือก” มากขนาดไหน... “การเลือก” ดูจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้คนในยุคใหม่ เพราะมันแสดงถึงความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองในด้านต่างๆ หลายคนเชื่อว่าการมี “ทางเลือก” ที่มากพอ จะช่วยให้มีเสรีภาพและโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ดีที่สุด แต่หลายครั้งที่พบว่าทางเลือกที่ “มากเกินไป” กลับสร้างปัญหาให้ชีวิตยุ่งยากขึ้นการมีตัวเลือกมากเกินไป อาจทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายหรือถอดใจกับการต้องเปรียบเทียบแต่ละตัวเลือกที่มี แทนที่จะช่วยให้เราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด กลับลงท้ายด้วยการเลือกอย่างเสียไม่ได้ แต่เมื่อทุกๆ การตัดสินใจเลือกคือสิ่งที่กำหนดตัวตนและทิศทางชีวิตที่เรากำลังจะเดินไป คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ขอบเขตที่พอดีของอิสรภาพในการเลือกนั้นอยู่ตรงไหนเพราะเสรีภาพในการเลือกไม่ควรเป็นคำสาป แต่คือพรหมลิขิตที่ให้สิทธิเราได้กำหนดชีวิตด้วยตัวเอง

ที่มา: www.tcdc.or.th/creativethailand

อ่านต่อ

ประมวลภาพ