Services

บริการนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล
Innovation and Digital Learning Services

- บริการระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

- บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมการสอน

- บริการให้คำแนะนำและจัดทำ eBook

- บริการแนะนำและให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Services

- บริการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

- บริการยืม-คืน หนังสือ

- บริการยืม-คืน สื่อมัลติมีเดีย

- บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

- บริการสถานที่ในการอ่านหนังสือ หรือประชุมกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา

- บริการจัดหาและยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

- บริการ VPN เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

DLC News

แนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดและเทคโนโลยี จาก TECHSOUP FOR LIBRARIES

เรื่องนี้แนะนำสำหรับห้องสมุดประชาชน หรือ ห้องสมุดที่เปิดให้สาธารณะเข้าใช้ อย่างที่เรารู้กันว่า Trend ของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยกันมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตของเราแล้ว กลุ่มที่เราจะลืมไม่ได้ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ห้องสมุดสามารถจัดคอร์สอบรมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่าย การใช้ social media หรือ แนะนำทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ด้วย ซึ่งผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าจัดมากในห้องสมุดประชาชน

ที่มา: LIBRARYHUB

อ่านต่อ

ทำไม “จุดมุ่งหมาย” จึงสำคัญกับธุรกิจ สุดยอดแนวคิดจาก Start With Why

Simon Sinek ผู้แต่งหนังสือ Start With Why ครั้งแรกจากการได้ดูคลิปที่ชายผู้นี้พูดบน TED Talk สิ่งสำคัญที่ผมสัมผัสได้ คือ แรงบันดาลใจ ในมุมที่ต่างจากเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจ นั่นคือการมี “จุดมุ่งหมาย” ในการทำธุรกิจ และการเริ่มต้นด้วยคำถามว่า “ทำไม”

ที่มา: START IT UP

อ่านต่อ

miniTCDC แหล่งความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใกล้ๆ คุณ

miniTCDC CENTER หรือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค เป็นความร่วมมือระหว่าง TCDC และสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค ในการเชื่อมโยงภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยังเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น โครงการยังวางเป้าหมายในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ทักษะ วัสดุ ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อฐานความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศในส่วนภูมิภาคต่อไป

ที่มา: www.tcdc.or.th

อ่านต่อ

ประมวลภาพ