ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ

Digital Learning and Academic Resource Center

อาจารย์จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
โทร. 074-200-300 ต่อ 126
eMail : jitlada@hu.ac.th

นางสาวกอกนก จันทอิน
เลขานุการประจำศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
โทร. 074-200-300 ต่อ 126
eMail : korkanok_j@hu.ac.th
ฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล

อาจารย์กรกมล ซุ้นสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล
โทร. 074-200-322
eMail : konkamol@hu.ac.th

อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร
อาจารย์ประจำงานเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล
โทร. 074-200-322
eMail : chittaphon@hu.ac.th

นายเอกชัย แซ่พุ่น
เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและนวัตกรรม
โทร. 074-200-322
eMail : eakchais@hu.ac.th

นางสาวการะเกด กองสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและนวัตกรรม
โทร. 074-200-322
eMail : karaket@hu.ac.th

นายสุกีพลี โต๊ะแม
เจ้าหน้าที่งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โทร. 074-200-322
eMail : sukeeplee@hu.ac.th
ฝ่ายบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

นางจีรภา มานพศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
โทร. 074-200-350
eMail : jeerapa@hu.ac.th

นางสาวธนวรรณ น้อยศรีอยู่
เจ้าหน้าที่งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
โทร. 074-200-351
eMail : thanawan@hu.ac.th