DLC News

BLENDED LEARNING ชั่วโมงนี้ดีที่สุด

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้นักเรียน นิสิต นักศึกษานำโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวมาใช้ในห้องเรียน โดยชี้ว่ามีทิศทางเชิงบวกในหลายประเทศ และมีแนวโน้มการนำแนวคิด BYOD มาใช้ในสถานศึกษาในยุโรปสูงขึ้นเรื่อยๆทว่า Bring Your Own Device ยังเป็นเรื่องยากในระบบการศึกษาไทยปัญหาสำคัญอยู่ที่บุคลากรทางการศึกษาของไทยจำนวนหนึ่งยังตามเทคโนโลยีไม่ทัน ดังที่ ภาสกร เรืองรอง(2557) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21 ว่าควรมีการส่งเสริมและเปิดมุมมองของการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการผลิตและพัฒนาครู กำหนดมาตรฐาน วิชาชีพครู พัฒนาหลักสูตรครูในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันจัดอบรมให้ความรู้และปรับทัศนคติของครูในการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการพัฒนาครู ตลอดจนสร้างระบบการโค้ช(Coaching) โดยให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้ฝึกปฏิบัติให้แก่ครูที่ยังขาดความชำนาญการนำระบบการโค้ชมาใช้ในยุคการศึกษา 4.0 จึงอาจเป็นการล้มกระดานสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีต จากเดิมที่ครูอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูใหม่หรือครูฝึกสอน มาสู่ยุคที่ครูรุ่นใหม่กลายเป็นโค้ชให้แก่ครูอาวุโส โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาBlended Learning จึงน่าจะ เป็นคำตอบที่ดีสำหรับแวดวงการศึกษาไทยในชั่วโมงนี้

ที่มา: บทความ: กระตุกต่อมคิด : http://www.okmd.or.th