ระบบฐานข้อมูล eDatabase

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ์ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ